ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Планове/Отчети
Отчет от 01.09.2010 г. ДО 01.03.2011 г.
План за работа на УС

ДВ  Държавен вестник
РЕШЕНИЕ № 20 от 13 януари 2013 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.
Последният брой на Държавен вестник.

ДВ


  Стратегии и програми
Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.)
Концепция за основните принципи и иновативните моменти в проекта на нов закон за предучилищното и училищното образование
Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009 – 2013 г.)
Национална стратегия и план за действие за въвеждане на информационни и компютърни технологии българските училища (2005-2007 г.)
Национална стратегия за учене през целия живот (УЦЖ) за периода 2008 – 2013 година

МОМНsrsnpb_plovdiv@abv.bg
  КАЛЕНДАР

  В медиите

Последен брой на списание "Eshamagazine"

Бюджетиране на българското училище и Регионарната конференция от 1-3 октомври в списание "Eshamagazine"
Оценяване на училището - статия на Мария Гайдарова в списание "Eshamagazine"

Социалното партньорство е водещ европейски принцип

  Най-четени
План за работа на УС
Правила и Заповед на кмета за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини.
20 години СРСНПБ Пловдив
Отчети на УС
Протоколи на УС
План на РИО
Закон за УО

  М О М Н
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища за 2012 г.
Заповед за осигуряване на безопасни условия на обучения, възпитание и труд в образователните институции.

МОМН


  Посетители

On-Line посетители: 1
Всичко посещения:

  АРХИВ >>
Н О В И Н И към 22.12.2013 г.
Относно: Списък на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден
Консултации със социалните партньори
Работен семинар - Пампорово, 11-12.12.2013 г. 15.01.2013 г.
Седма отчетно-изборна конференция
Променени документи - Последна актуализация 15.01.2013 г.
Колективни трудови договори

Относно: Списък на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден


Писмо от Георги Енчев, Председател на Областната организация на СРСНПБ – Област Пловдив, до Началника на РИО Пловдив относно списъка на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден, определян в съответствие с чл. 139а от Кодекса на труда.

     Прочети още

Квалификационен семинар
На 14 и 15.02.2013 г. в гр. Хисар със съдействието на РИО гр. Пловдив се проведе работен семинар на тема: „Актуални въпроси в управлението на училището и детската градина. В работата на семинара участваха 138 директори на държавни, общински училища и детски градини от град Пловдив и областта.
     Гости на семинара бяха от МОМН Сергей Магдичев - държавен експерт в Отдел „Регулиране на труда и финансовата децентрализация”
     От РИО- Пловдив Емилия Аджова - старши експерт по предучилищно възпитание и Рангел Райчев- старши експерт по организация на средното образование.
     От СУ „Св. Климент Охридски” доцент д-р Росица Пенкова – директор на ДИУУ
     От община Пловдив Йорданка Гроцева - началник на отдел „Предварителен контрол”, и Анна Топалова - гл. специалист в Отдел „Социални услуги”.
     Семинарът се проведе при много добра организация с активното участие на директорите. Обсъдиха се въпросите, свързани с бюджет 2013 г.
     Участниците се запознаха с възможностите, които предлага Софийският университет за квалификация на учителите и директорите. С директорите на детските градини се направи дискусия по въпросите, свързани с елементите на СФУК.
     С много настроение и веселие се отразиха празниците Трифон Зарезан и Св. Валентин.
     По мнението на всички участници семинарът постигна своите цели за повишаване на професионалните компетентности на директорите и популяризирането на добрите практики.
Председател на УС на ОбСРНП:
Соли Христов

Информация за квалификация

     "Информация относно провеждане на квалификация през 2013 г. от ДИУУ – СУ «Св. Кл. Охридски» по следните теми:
  1. Професионално-педагогическа специализация „Мениджмънт на класа”
  2. Квалификационна програма „Диагностика на резултатите от обучението по хуманитарните учебни предмети”
     На успешно завършилите специализацията може да бъде присъдена трета ПКС, ако вече са придобили пета и четвърта ПКС. "
     В прикачения файл е пълната информация, предоставена от доц. д-р РОСИЦА ПЕНКОВА, директор ДИУУ на СУ" Св. Климент Охридски"

 

Становище на СБУ относно приложение на Наредба№1 за представително облекло

     Като израз на доброто социално партньорство със синдикалните организации предоставяме на Вашето внимание писмено становище на СБУ относно приложение на Наредба№1 за представително облекло на педагогическия персонал и Допълнителното споразумение към КТД за учебни заведения в Община Пловдив.

 

„Лидерството в образованието в контекста на Европа 2020 и добри практики”

     От 01.10 до 03.10.2012 г. в Пловдив, хотел Тримонциум се проведе конференция на тема „Лидерството в образованието в контекста на Европа 2020 и добри практики”. Участие взеха над 100 директори от Пловдив, областта и чужбина. Събитието се подкрепи от Съюза на работодателите в системата на средното образованиев България с Председател г-н Самуил Шейнин, кмета на град Пловдив, РИО и се проведе под патронажа на Областния управител на град Пловдив. Специален поздравителен адрес към участниците от името на Министъра на МОМН отправи г-н Лазар Додев, директор на Дирекция „Организация, контрол и инспектиране”..

Прочети цялото съобщение

Семинар 4-5 юли 2012 г.

     От 04.07.2012 г. до 05.07.2012 г. в град Пловдив се състоя семинар с директори на ЦДГ и ОДЗ от Община Пловдив, организиран от УС на СРСНПБ - Пловдив с участие на представители от Община Пловдив - Дирекция «Обществени поръчки» и Отдел «Образование и развитие», с обучител г-жа Виолета Данаилова от Образователен център «Академика», гр. Пазарджик.
     Участващите директори проявиха активност при запознаването си със спецификите по прилагане на СФУК и Обществените поръчки, споделиха своето удовлетворение от оказаната навременна подкрепа на УС на ОбСРСНПБ – Пловдив в лицето на председателя г-н Соли Христов за повишаване на професионалната им компетентност.
     Темите, които се разглеждаха на семинара, бяха:
      - Финансово управление и контрол на детското заведение. СФУК. Изготвяне на документация на организацията – Виолета Данаилова, „Академика”;
      - Ред и начин за изпълнение на ЗОП - Тодор Тодоров, Дирекция «Обществени поръчки» Община Пловдив;
      - Анализ на изводите и констатациите от извършените проверки на ръководно-контролната дейност на директорите на ЦДГ /ОДЗ/ през учебната 2011-2012 година. Препоръки за подобряване на организацията на работа на директорите през новата учебната 2012-2013 година – Христина Кацарова, Отдел „Образование и развитие”.

Относно РАБОТНОТО ОБЛЕКЛО на ДИРЕКТОРИТЕ

     На 12 декември 2011 г. се проведе среща на Управителния съвет на Съюза, Община Пловдив с Началника на РИО Пловдив инж.Киркова, на която се подписа Анекс към КТД, който Анекс урежда възможността директорите на общинските училища да получат работно облекло.
     Началникът на РИО със своя Заповед регламентира пътя, по който това да стане.


     Предистория!

     Изпращам Ви писмото на РИО до МОМН и техния отговор за работното ни облекло. Позволявам си да добавя и експертно становище по въпроса и във връзка с необходимостта спешно да се придвижи въпроса, Ви осведомявам, за да проуча и Вашето становище.
     В петък, 9 декември, от 13.30 часа ще се проведе заседание на УС в ОУ "Райна Княгиня" за изготвяне на общо становище по линия на Съюза на работодателите.
     Очаквам потвърждение на уговорена среща с г-жа Иванка Киркова в понеделник от 11.30 ч. и съм разговаряла тя да бъде проведена в разширен състав с всички членове на УС. Ще се постарая да Ви изпратя потвърждение своевременно.